Rozwój administracji publicznej w państwach Grupy Wyszehradzkiej

Książka pt.
Rozwój administracji publicznej w państwach Grupy Wyszehradzkiej
opublikowana przez Wydawnictwa
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

 

Książka zatytułowana Rozwój administracji publicznej w państwach Grupy Wyszehradzkiej pod redakcją dr Anny Gądek jest recenzowaną monografią przygotowaną przez zespół autorów polskich reprezentujących Zakład Administracji Publicznej a także zagranicznych, którzy realizowali międzynarodowy projekt Samorząd terytorialny i administracja w państwach Grupy Wyszehradzkiej w ramach Visegrad University Studies Grant. W ubiegłym tygodniu książka została wydana nakładem Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

 

okladka 2(1)

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Anna Pachowicz
Grupa Wyszehradzka – V4. Europejska polityka sąsiedztwa w obszarze partnerstwa wschodniego (historia i teraźniejszość)

Paweł Cichoń
Kształtowanie się samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 roku

Juraj Marušiak
The Reform of the Public Administration in Slovakia

Ivan Halasz
The New Fundamental Law of Hungary and Transformation of the Hungarian
Public Administration

Jan Malast
Development of the public administration(with a special focuson territorial
self-government) in theCzechRepublic after 1989

Andrzej Ogonowski
Instytucje dialogu społecznego państw Grupy Wyszehradzkiej na tle standardów europejskich
Anna Gądek
Przemiany w administracji samorządowej i państwowej w okresie istnienia
diecezji tarnowskiej

 

Wstęp

Książka zatytułowana Rozwój administracji publicznej w państwach Grupy Wyszehradzkiej jest monografią przygotowaną przez zespół autorów polskich a także zagranicznych, którzy realizowali międzynarodowy projekt Samorząd terytorialny i administracja w państwach Grupy Wyszehradzkiej w ramachVisegrad University Studies Grant.

W monografii zespołowej zostały wyeksponowane wielopłaszczyznowe aspekty przemian zachodzących w administracji publicznej Czech, Polski, Słowacji i Węgier po 1989 r. Wybór tych czterech państw nie był przypadkowy, ponieważ wskazane państwa łączy wiele istotnych faktów, takich jak bliskie sąsiedztwo, podobna historia oraz to, że w przeszłości wszystkie wchodziły w skład monarchii austro-węgierskiej, po rozpadzie której zaczęły odzyskiwać suwerenność (28 października 1918 roku w Pradze proklamowano istnienie niepodległej Czechosłowacji, 31 października niepodległość proklamowały Węgry a 11 listopada – Polska). Wszystkie też przeszły proces głębokiej transformacji ustrojowej i gospodarczej po upadku w 1989 roku komunistycznego systemu politycznego.
Autorzy większości rozdziałów koncentrują swoje rozważania wokół zagadnień dotyczących prawno-ustrojowych rozwiązań determinujących współczesny kształt samorządu terytorialnego i administracji w państwach Grupy V4. W ten sposób dokonana została komparatystyczna analiza systemów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie administracji publicznej, przedstawione zostały zauważone podobieństwa i odmienności oraz zróżnicowane koncepcje przyjętych rozwiązań. Zwrócono uwagę także na to, w jaki sposób samorządy terytorialne realizują zasady subsydiarności, decentralizacji, samodzielności i komplementarności oraz na instytucje dialogu społecznego państw Grupy Wyszehradzkiej na tle standardów europejskich.

Monografia zawiera także rozdział poświęcony historii i teraźniejszości Grupy Wyszehradzkiej w aspekcie europejskiej polityki sąsiedztwa w obszarze partnerstwa wschodniego oraz rozdział ukazujący historię przemian w administracji państwowej i samorządowej Polski po 1783 roku na tle i w obszarze funkcjonowania diecezji tarnowskiej.

Anna Gądek