O projekcie

Samorząd terytorialny i administracja w państwach grupy wyszehradzkiej

 

Przedmiot wprowadzony będzie jako obowiązkowy dla studentów II roku (III semestru) studiów, kierunku Administracja, specjalność: Administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim. Realizowany będzie cyklicznie, od roku akademickiego 2013/2014 w formie 15-godzinnego wykładu prowadzonego przez specjalistów z Polski, Węgier, Słowacji i Czech (po 5 godz. każdy wykładowca).

 

Ze względu na jego komparatystyczny charakter zakłada się, że zaproszeni goście omawiać będą rozwiązania ustrojowe, prawne i organizacyjne przyjęte w swoich krajach. Wiedzę o rozwiązaniach polskich studenci nabywają na innych przedmiotach przewidzianych w programie studiów. Wykładowcy przygotowują materiały, które otrzymują także studenci uczestniczący w kursie.

 

Z przygotowanych materiałów powstanie skrypt (także w wersji elektronicznej), który będzie aktualizowany i wykorzystywany w kolejnych edycjach . Na zakończenie kursu zorganizowane zostaną warsztaty podsumowujące, zakładające aktywne i samodzielne uczestnictwo studentów, którzy samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na wcześniejszych wykładach, a następnie przedstawiają swoje opracowania i oceny w postaci prezentacji, referatów, czy też w jeszcze inny, zaplanowany sposób. Biorą także aktywny udział w dyskusji dotyczącej mocnych i słabych stron przyjętych przez poszczególne państwa rozwiązań, samodzielnie formułują opinie i wyciągają wnioski.

 

Studenci uczestniczący w kursie nabędą wiedzę o rozwiązaniach ustrojowych i zasadach organizacyjno-prawnych funkcjonowania samorządów terytorialnych i administracji w państwach grupy wyszehradzkiej; pogłębią wiedzę o motywach, celach i etapach współpracy wyszehradzkiej; pogłębią umiejętność współdziałania i pracy w grupie w przygotowaniu ocen, opinii i wniosków; pogłębią umiejętność publicznych wystąpień, udziału w dyskusji i argumentacji oraz otwartości na odmienne rozwiązania i poglądy. Zdobyte kwalifikacje pozwalają na podejmowanie w przyszłości pracy w tych instytucjach publicznych i prywatnych które zajmują się szeroko rozumianą współpracą i wymianą międzynarodową.

 

Wycieczki tematyczne zaplanowane są do miast, z którymi Tarnów ma podpisane umowy partnerskie i dobre doświadczenia dotyczące wzajemnej współpracy. Podczas wyjazdów przewidziane są spotkania z przedstawicielami samorządów lokalnych. Ich celem będzie uzyskanie bezpośrednich informacji m.in. o zasadach funkcjonowania samorządu lokalnego w odwiedzanym państwie i jego ustrojowym modelu, skuteczności przyjętych rozwiązań dla realizacji zadań i zaspakajania oczekiwań mieszkańców poszczególnych miast.

 

Bezpośredni kontakt z przedstawicielami administracji lokalnej oraz własne obserwacje pozwolą uczestnikom wycieczki na dokonanie analizy porównawczej, przeprowadzenie oceny i wyciągnięcie wniosków. Pozwolą także uzyskać odpowiedzi na pytanie – jak w praktyce w państwach grupy V4 realizowana jest zasada decentralizacji administracji i subsydiarności, w jaki sposób samorządy lokalne wykonują swoje zadania i które rozwiązania można uznać za najbardziej skuteczne.

 

Zebrane informacje będą prezentowane na zaplanowanym seminarium podsumowującym.